Historiek van de school

In 1818 richtte dorpspastoor Johannes Lambertz (1818-1869) in de stallen van de pastorie in het centrum van Tildonk een dorpsschooltje op. Pastoor Lambertz liet zich inspireren door de heilige Angela Merici. Zij stichtte in 1535 een ‘compagnie’ van ongehuwde vrouwen en koos als patroonheilige de martelares Ursula van Keulen. Angela Merici legde zich toe op volksonderwijs en armenzorg. Haar grote bekommernis waren de meisjes die weinig bescherming hadden in het Brescia van de 16de eeuw. Met de oprichting van de dorpsschool wilde Lambertz zorgen voor degelijk onderwijs voor jonge meisjes uit de omgeving.

De leraressen leefden in een ‘godvruchtige’ vereniging. In de loop van de volgende jaren groeide hieruit een volwaardige congregatie: de zusters ursulinen van Tildonk. Om aan de steeds stijgende belangstelling te beantwoorden liet pastoor Lambertz een klooster met school bouwen in de Kruineikestraat. In 1822 betrokken zusters en leerlingen de nieuwe gebouwen.

Onder het bewind van Willem I kreeg pastoor Lambertz in 1822 het bevel school en klooster te sluiten. Na de heropening groeiden school en klooster op het vlak van infrastructuur en aantal zusters en leerlingen. Pastoor Lambertz werd de stuwende kracht achter de bloei van de ursulinen in België. Tussen 1832 en 1914 werden meer dan 40 ursulinenkloosters vanuit Tildonk gesticht. De school combineerde een unieke formule van gratis volksonderwijs met betaald kostschoolonderwijs.

Na WOI werd Sint-Angela Tildonk een prestigieuze school met een internationale afdeling waar vooral buitenlandse leerlingen uit de gegoede burgerij een plaats vonden. De opleiding was ook gericht op het verwerven van ‘goede manieren’. Frans was de voertaal.

In 1942 werd gestart met een Nederlandstalige afdeling: de Middelbaar Landelijke Huishoudschool. Deze afdeling was erkend door de Belgische staat en reikte officiële diploma’s uit. SAT bleef in die jaren een relatief kleine school. Het leerlingenaantal schommelde tussen 200 en 300. Dat bleef zo tot het einde van vorige eeuw.

In 1998 werden de schoolbesturen van SAT en Montfortcollege Rotselaar verenigd tot één schoolbestuur: de vzw Sint-Angela-Montfortcollege. Het schoolbestuur hield en houdt contact met het ‘veldwerk’ via het lokaal onderhandelingscomité, de schoolraad en via de directie die als adviseurs de vergaderingen van het schoolbestuur bijwonen.

Na de komst van de huidige directeur in 2001 steeg het aantal leerlingen vrij snel naar een cijfer boven de 700. Er werd een adjunct-directeur aangesteld en geïnvesteerd in de uitbouw van een middenkader met coördinatoren en leerlingenbegeleiders. Het coördinatorenteam kreeg een nauwkeurig omschreven en elkaar aanvullend takenpakket in verband met de dagelijkse organisatie. De leerlingbegeleiding werd een permanent aanspreekbare cel. Ze zorgt voor de centrale opvang van socio-emotionele problemen, gedragsproblemen en studieproblemen.